Zwroty i reklamacje w przypadku produktów fizycznych

ZWROTY

Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:

 • Każdemu Klientowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.

Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: domin@domin.pl lub na adres korespondencyjny wskazany poniżej.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia, Umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia. Zwrot środków nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności lub na rachunek karty płatniczej lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu/reklamacji, po otrzymaniu przez Domin.pl zwracanego produktu.

W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanej faktury VAT. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

W celu zwrotu Towaru należy wysłać zwracany produkt/produkty na poniższy adres.

Domin Studio Sp. z o.o.
Chmielna 98
00-801 Warszawa, Polska

REKLAMACJE

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w przypadku stwierdzenia:

  • 1) Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
  • 2) wad fabrycznych produktu;
  • 3) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę przesyłki na protokole;
  • 4) niezgodności produktu z produktem zawartym w zamówieniu.

  Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, na przykład z powodu jego wyczerpania, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

  Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
  Koszt opakowania i odesłania Towaru do Domin.pl ponosi Klient.

  Aby dokonać reklamacji produktu, należy wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem oraz potwierdzeniem zakupu, która była dołączona do otrzymanego zamówienia na adres:

  Domin Studio Sp. z o.o.
  Chmielna 98
  00-801 Warszawa, Polska

Zwroty i reklamacje w przypadku produktów wirtualnych, w tym kursów

REKLAMACJE

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy: domin@domin.pl.
3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3.  Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Shopping Cart
Facebook
Total
0
pl_PLPolish